AnaSayfa
 
III. Strateji Geliştirme Daire Başkanları Toplantısı (Yükseköğretim Kurumları ) Gaziantep


III. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLARI TOPLANTISI

Bakanlığımız ve Gaziantep Üniversitesinin işbirliğiyle, "Yükseköğetim Kurumları Strateji Geliştirme Daire Başkanları Toplantısı"nın üçüncüsü, 17-19/03/2011 tarihlerinde Gaziantep’te düzenlenmiştir.


Konferansa, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Sayın Naci AĞBAL, Müsteşar Yardımcısı Sayın Genç Osman YARAŞLI, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü Sayın İ.İlhan HATİPOĞLU, Gaziantep  Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet KORUK, Maliye Bakanlığı ve Gaziantep Üniversitesinin yönetici ve uzmanları ile Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitüsü Strateji Geliştirme Daire Başkanları katılmıştır.

Bilindi üzere, kamu kaynaklarının belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yayımlanmasının üzerinden 7 yıl, tüm hükümleri ile yürürlüğe girmesinin üzerinden 5 yıl geçmiş olup, kamu mali yönetim sisteminde reform yapan Kanunun 5 yıllık uygulama sonrasında kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi ve kamuda daha etkin bir kaynak yönetiminin sağlanması amacıyla gerekli değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Bu gerekçeyle Bakanlığımız II. Dalga Mali Reform Çalışmalarını başlatmış bulunmaktadır.

Kanunun öngördüğü sistem ve araçların oluşturulması ve işletilmesi sürecinde en önemli rolü üstlenen strateji geliştirme daire başkanlarının bu süreçte elde ettikleri deneyimlerden ortaya çıkan önerilerin, II. Dalga Mali Reform Çalışmaları için önemli veri sağlayacağı düşüncesinden hareketle, Gaziantep Üniversitesi ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen 2011 Yılı Geleneksel Yükseköğretim Kurumları Strateji Geliştirme Dairesi Başkanları Toplantısında, Kanunda düzenlenen 8 farklı konunun Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlarından oluşan 4 farklı grup tarafından ele alınması, yapılacak atölye çalışmalarında ortaya çıkacak sonuçların paylaşılması sağlanmıştır.

Katılımcı Listeleri

Fotoğraflar

Sunumlar

 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 5 Yılı ve II. Dalga Mali Reform Çalışmaları
 
Mehmet Bülbül - Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

 

Performansa Dayalı Bütçe Hazırlama, Uygulama ve Hesap Verme

Bahadır YILDIZ - Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

 


1. Gün Atölye Çalışmalarının Sunumu

 

1. Grup : Stratejik Planlama

 

2. Grup : Performans Programı

 

3. Grup : Bütçe Hazırlama ve Uygulama

 

4. Grup : Faaliyet Raporu

 

Üniversitelerde Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Çalışmalarının Değerlendirilmesi

Mehmet Bülbül - Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

 

 
2. Gün Atölye Çalışmalarının Sunumu

 

1.Grup : İç Kontrol

 

2. Grup : Harcama Süreci ve Ön Mali Kontrol

 

3. Grup : İç Denetim

 

4. Grup : Strateji Geliştirme Birimlerinin Organizasyon Yapısı, Görev ve Sorumlulukları

 

5018 sayılı Kanunda Dış Denetim ve Yeni Sayıştay Kanunu

Bayram BARUN – Sayıştay Denetçisi