AnaSayfa
 
5018 ile İlgili Tüm Mevzuat

5018 SAYILI KANUN UYARINCA YAPILAN DÜZENLEMELER

SIRA NO

DÜZENLEMENİN ADI

DAYANAĞI

DURUMU

1

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

5018 Md.9

26/5/2006 tarihli ve 26179 sayılı RG.’de yayımlandı.

2

Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu

5018 Md. 9

Kalkınma Bakanlığı/Kamuda Stratejik Yönetim internet sitesinde yer almaktadır.

3

Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi

5018 Md. 9

Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer almaktadır.

4 Performans Programı Hazırlama Rehberi

5018 Md. 9

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer almaktadır.

5Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik

5018 Md. 9

5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

6

Orta Vadeli Program

5018/Md 16

2017-2019 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program, Kalkınma Bakanlığının internet sitesinde yayımlanmıştır.

7

Orta Vadeli Mali Plan

5018 Md.16

2017-2019 dönemini kapsayan Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer almaktadır.

8

Ayrıntılı Harcama ve Finansman Programlarının Hazırlanması, Vize Edilmesi, Uygulanması ve İzlenmesine Dair Usul ve Esaslar

5018 Md. 20

(4) sıra numaralı Bütçe Uygulama Talimatı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer almaktadır.

9

Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Ödenek Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

5018 Md. 22

(5) sıra numaralı Bütçe Uygulama Tebliği, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer almaktadır.

10

Dernek, Birlik, Vakıf, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Yardım Yapılması, Kullanılması, İzlenmesi, Denetlenmesi ve Kamuoyuna Açıklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

5018 Md.29

17/7/2006 tarihli ve 26231 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

11

Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:1)

5018 Md. 31

31/12/2005 tarihli ve 4. mükerrer 26040 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

12

Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:2)

5018 Md. 31

28/4/2006 tarihli ve 26152 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

13

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

5018 Md. 33

31/12/2005 tarihli ve 3. Mükerrer 26040 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

14Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği  (Sıra No:24) Merkezi Yönetim Harcama BelgeleriMerkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği08/03/2007 tarihli ve 26456 sayılı RG’de yayımlandı.
15Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği

5018 Md. 33

15/08/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.
16 Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliği5018 Md. 3327/06/2007 tarihli ve 26565 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

17

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

5018 Md. 35

21/01/2006 tarihli ve 26056 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

18Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:25) Ön Ödeme Usul ve Esasları Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik08/03/2007 tarihli ve 26456 sayılı RG’de yayımlandı.

19

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

5018 Md. 41

17/03/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

20

Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

5018 Md. 42

26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

21

Taşınır Mal Yönetmeliği

5018 Md 44

18/01/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

22

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik

5018 Md. 44, 45, 60

02/10/2006 tarihli ve 26307 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

23

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik

5018 Md.45, 47

10/10/2006 tarihli ve 26315 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

24

Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun Yapısı ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

5018 Md. 49

13/05/2005 tarihli ve 25814 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

25Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği5018/Md. 49, 80 geçici 323/12/2014 tarihli ve 29214 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

26

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:41) Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planları5018/Md. 49, Genel Yönetim Muh.Yön. Md. 30727/12/2014 tarihli ve mükerrer 29218 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.
 27Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:47) Amortisman ve Tükenme PaylarıGenel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Md. 29 04/11/2015 tarihli ve 29522 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

28

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

5018 Md. 49, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümleri

27/12/2014 tarihli ve mükerrer 29218 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

30

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

5018 Md. 49, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Hükümleri

27/05/2016 tarihli ve mükerrer 29724 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

31

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

5018 Md. 55.56.57.58

31/12/2005 tarihli ve 3. mükerrer 26040 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

32

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

5018 Md. 55,56,57,58,11,60,61,63,64

26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.
33Üst Yöneticiler İçin İç Kontrol ve İç Denetim Rehberi

5018 Md. 55

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü internet sitesinde yer almaktadır.
34Üst Yöneticiler İçin İç Kontrol ve iç Denetim El Kitabı5018 Md. 55Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol genel Müdürlüğü internet sitesinde yer almaktadır.

35

Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği

5018 Md. 60

 

06/02/2013 tarihli ve 28551 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

36

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

5018 Md. 60

5436 Md 15

12/02/2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

37

Mali Hizmetler Uzmanları Kadrolarının Kamu İdarelerine Tahsisine İlişkin 2006/10103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı5018 Md. 60

5436 Md 15

04/03/2006 tarihli ve 26098 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı

38

Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Denetimleri, Yetkileri ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

5018 Md. 61

31/12/2005 tarihli ve 3. Mükerrer 26040 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

39

Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

5018 Md. 62

21/01/2006 tarihli ve 26056 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

40

İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği5018 Md. 65

8/10/2005 tarihli ve 25960 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

İDKK'nın 05.11.2007 tarihli ve 22 sayılı kararı, İDKK internet sitesinde yer almaktadır.

41

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

5018 Md. 65

12/7/2006 tarihli ve 26226 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

42

Kamu İdarelerinin İç Denetçi Kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre İstihdam Edilenlere Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Karar

5018 Md. 65

5436 Md.14

5/8/2006 tarihli ve 26250 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

43

5436 sayılı Kanunla İhdas Edilen İç Denetçi Kadrolarından (720) Adedinin Sınıf ve Derecelerinin Değiştirilerek Kamu Kurumlarına Tahsis Edilmesi Hakkında Karar

5018 Md. 65

5436 Md. 16

6/8/2006 tarihli ve 26251 sayılı resmi Gazetede yayımlandı.

44

Mahalli İdarelere İç Denetçi Kadrolarının Tahsisine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

5018 Md. 65

 

5/10/2006 tarihli ve 26310 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

45

İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında (1) sayılı Tebliğ

5018 Md. 65

8/9/2006 tarihli ve 26283 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

46

İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında (2) sayılı Tebliğ

5018 Md. 65

 

30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

47

İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

5018 Md. 66

 

8/10/2005 tarihli ve 25960 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

48

 

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

5018 Md. 71

19/10/2006 tarihli ve 26324 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

4914/7/2004 tarihli ve 5217 sayılı Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 5018 Md. 3923/07/2004 tarihli ve 25531 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.
50

Kamu İç Denetim Standartları 

5018 Md. 64

16.08.2011 tarihli ve 28027 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.(8/7/2011 tarih ve 14 sayılı Kurul Kararı)

51Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları5018 Md. 67 T.C. Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulunun internet sitesinde yayımlandı.
52

Kamu İç Denetim Birim Yönergesi

Yön/13

 

T.C. Maliye Bakanlığı iç Denetim Koordinasyon Kurulunun internet sitesindeyayımlandı. (22.01.2007 tarih ve 2 sayılı Kurul Kararı)

53

Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

5018/geçici 11

1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

54

Kamu İç Denetim Raporlama Standartları

5018 Md. 67

T.C. Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulunun internet sitesinde yayımlandı.(5/6/2007 tarihli ve 10 sayılı Kurul Kararı)

55

Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Md.30

17/02/2012 tarihli ve 28207 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.(Kurul Kararı)

 56Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kararİç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik13/02/2013 tarihli ve 2 sayılı Kurul Kararı

57

Birden Fazla Kamu İdaresi İç Denetçilerinin Ortak Çalışma Esas ve Usulleri

İç Denetçilerin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik Md.51

T.C. Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulunun internet sitesinde yayımlandı.

58

Kamu İç Denetim Planı ve Programı Hazırlama Rehberi

5018 Md.67

T.C. Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulunun internet sitesinde yayımlandı.

59

Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi (2014-2016)

İç Denetçilerin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik Md:39

İDKK kararı / T.C. Maliye Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının internet sitesinde yer almaktadır.

60

Kamu İç Denetçilerinin Mesleki Kıdemlerinin Belirlenmesine İlişkin Esas ve Usuller

İDKK'nın Çalışma usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Md:6/İç Denetçilerin Çalışma usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Md:55 

T.C. Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulunun internet sitesinde yer almaktadır.

61

Kamu İç Denetim Rehberi

5018 Md.67

T.C. Maliye Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının internet sitesinde yayımlandı.

62

Kamu İç Denetim Terimleri Sözlüğü

5018 Md. 67

T.C. Maliye Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının internet sitesinde yer almaktadır.

63Kamu İç Denetçi Sertifikasının İptaline İlişkin Esas ve Usuller5018/Md. 67T.C. Maliye Bakanlığı İDKK'nın internet sitesinde yer almaktadır.(Kurul Kararı)