AnaSayfa
 
5018 ile İlgili Tüm Mevzuat

5018 SAYILI KANUN UYARINCA YAPILAN DÜZENLEMELER

SIRA NO

DÜZENLEMENİN ADI

DAYANAĞI

DURUMU

 1 3067 sayılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe Konması ve Bütünlüğünün Korunması Hakkında Kanun  5018 Md. 1 06/11/1984 tarihli ve 18567 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
 2 Merkez Bankası Kurumsal Sektör Listesi 5018 md. 2 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının İnternet Sitesinde yer almaktadır.
 3Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 5018 Md.6 18/06/2011 tarihli ve 27968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
 4 Kamu Haznedarlığı Tebliği 5018 Md. 6 08/12/2016 tarih ve 29912 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

5

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

5018 Md.9

26/5/2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

6

Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu

5018 Md. 9

Kalkınma Bakanlığı/Kamuda Stratejik Yönetim internet sitesinde yer almaktadır.

7

Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi

5018 Md. 9

Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer almaktadır.

8Performans Programı Hazırlama Rehberi

5018 Md. 9

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer almaktadır.

9Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik

5018 Md. 9

5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.
 10 Analitik Bütçe Hazırlama Rehberi 50108 Md. 13,15Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün İnternet Sitesinde yayımlanmaktadır(her yıl ilgili bütçe dönemini kapsayacak şekilde güncellenmektedir.)
 11Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 5018 Md. 14 17/02/2006 tarihli 26083 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
 12 Düzenleyici Etki Analizi Rehberi 5018 Md. 14 "Düzenleyici Etki Analizi Çalışmaları" konulu Başbakanlık Genelgesi eki

13

Orta Vadeli Program

5018/Md 16

2017-2019 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program, Kalkınma Bakanlığının internet sitesinde yayımlanmıştır.

14

Orta Vadeli Mali Plan

5018 Md.16

2017-2019 dönemini kapsayan Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer almaktadır.

 15 Bütçe Çağrısı  5018 Md. 16 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer almaktadır.
 16 Bütçe Hazırlama Rehberi 5018 Md. 16 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer almaktadır.
 17Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi 5018 Md. 16,25 06/10/2016 tarihli 29849 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
 18 Bütçe Gerekçesi 5018 Md. 18,29,36 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer almaktadır.
 19 Yıllık Ekonomik Rapor 5018 Md 18 Maliye Bakanlığının İnternet Sitesinde yayımlanmaktadır.
 20 Kamu Borç Yönetimi Raporu 5018 Md. 18 Aylık ve yıllık olarak Hazine Müsteşarlığının internet sitesinde yayımlanmaktadır.

21

Ayrıntılı Harcama ve Finansman Programlarının Hazırlanması, Vize Edilmesi, Uygulanması ve İzlenmesine Dair Usul ve Esaslar

5018 Md. 20

(4) sıra numaralı Bütçe Uygulama Talimatı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer almaktadır.

 22 Bütçe Uygulama Talimat ve Tebliğleri 5018 md. 20, 21 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanmaktadır.

23

Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Ödenek Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

5018 Md. 22

(5) sıra numaralı Bütçe Uygulama Tebliği, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer almaktadır.

 24 2016 yılı Merkezi yönetim Bütçe Kanunundaki Yedek Ödeneklerin Kullanımı 5018 Md. 23 Bütçe ve mali Kontrol Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanmaktadır.
 25 Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK 5018 Md. 2508/06/2011 tarihli ve 27958 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
 26 2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar 5018 Md.25  19/10/2016 tarihli ve 29862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
 27 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 5018 Md.28 22/01/2002 tarih ve 24648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

28

Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik

5018 Md.29

17/7/2006 tarihli ve 26231 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

 29 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu 5018 Md.30 Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer almaktadır .
 30 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporuna İlişkin Genel Yazı 5018 Md.30 Bütçe ve Mali Kontrol genel Müdürlüğünün İnternet Sitesinde yayımlanmıştır.
 31 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentileri Raporu 5018 Md.30 Bütçe ve Mali Kontrol genel Müdürlüğünün İnternet Sitesinde yayımlanmıştır.

32

Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:1)

5018 Md. 31

31/12/2005 tarihli ve 4. mükerrer 26040 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

33

Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:2)

5018 Md. 31

28/4/2006 tarihli ve 26152 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

34

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

5018 Md. 33

31/12/2005 tarihli ve 3. Mükerrer 26040 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

35Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği  (Sıra No:24) Merkezi Yönetim Harcama BelgeleriMerkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği08/03/2007 tarihli ve 26456 sayılı RG’de yayımlandı.
36Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği

5018 Md. 33

15/08/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.
37Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliği5018 Md. 3327/06/2007 tarihli ve 26565 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

38

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

5018 Md. 35

21/01/2006 tarihli ve 26056 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

 39 Yılı Bütçe Kanununa ekli (İ) Cetveli 5018 Md. 35 24/12/2016 tarihli ve 29928 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete yayımlandı.
 40 Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği / Parasal Sınırlar ve Oranlar5018 Md. 35  13/01/2017 tarihli ve 29947 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.
 41Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge  5018 Md. 35 Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sitesinde yer almaktadır.
 42 Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge  5018 Md. 35 Türkiye İş Kurumunun internet  sitesinde yer almaktadır
 43 Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla gelecek Yıllara Sair Taahhütlere Girişme Yetkisinin Verilmesi Hakkında Kanun  5018 Md. 35 11/07/1992 tarihli ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.
 44Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:25) Ön Ödeme Usul ve Esasları Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik08/03/2007 tarihli ve 26456 sayılı RG’de yayımlandı.
 45 Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 5018 Md.39 23/07/2004 tarihli ve 25531 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.
 46 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 5018 Md. 4, 6, 4009/04/2002 tarihli ve 24721 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

 47

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

5018 Md. 41

17/03/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

48

Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

5018 Md. 42

26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

 49Sayıştay Kanunu 5018 Md. 43, 68 19/12/2010 tarihli ve 27790 sayılı resmi Gazetede yayımlandı.

50

Taşınır Mal Yönetmeliği

5018 Md 44

18/01/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

51

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik

5018 Md. 44, 45, 60

02/10/2006 tarihli ve 26307 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

52

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik

5018 Md.45, 47

10/10/2006 tarihli ve 26315 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

53

Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun Yapısı ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

5018 Md. 49

13/05/2005 tarihli ve 25814 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

54Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği5018/Md. 49, 80 geçici 323/12/2014 tarihli ve 29214 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

55

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:41) Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planları5018/Md. 49, Genel Yönetim Muh.Yön. Md. 30727/12/2014 tarihli ve mükerrer 29218 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.
 56Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:47) Amortisman ve Tükenme PaylarıGenel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Md. 29 04/11/2015 tarihli ve 29522 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

57

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

5018 Md. 49, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümleri

27/12/2014 tarihli ve mükerrer 29218 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

58

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

5018 Md. 35, 49, 77 , Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Hükümleri

27/05/2016 tarihli ve mükerrer 29724 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

59 Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:46) Genel Yönetim Mali İstatistikleri 5018 Md. 52 16/09/2015 tarihli ve 29477 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

60

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

5018 Md. 55.56.57.58

31/12/2005 tarihli ve 3. mükerrer 26040 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

61

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

5018 Md. 55,56,57,58,11,60,61,63,64

26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.
62 Mali İstatistikleri Değerleme Rehberi  5018 Md. 54  Sayıştay Başkanlığı internet sitesinde yer almaktadır.
63Üst Yöneticiler İçin İç Kontrol ve İç Denetim Rehberi

5018 Md. 55

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü internet sitesinde yer almaktadır.
64Üst Yöneticiler İçin İç Kontrol ve iç Denetim El Kitabı5018 Md. 55Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol genel Müdürlüğü internet sitesinde yer almaktadır.

65

Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği

5018 Md. 60

 

06/02/2013 tarihli ve 28551 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

66

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

5018 Md. 60

5436 Md 15

12/02/2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

67

Mali Hizmetler Uzmanları Kadrolarının Kamu İdarelerine Tahsisine İlişkin 2006/10103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı5018 Md. 60

5436 Md 15

04/03/2006 tarihli ve 26098 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı

68

Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Denetimleri, Yetkileri ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

5018 Md. 61

31/12/2005 tarihli ve 3. Mükerrer 26040 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

69 Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 38) Muhasebe Yetkililerince Yapılacak Yetki Devri5018 md. 61 06/12/2014 tarihli ve 29197 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

70

Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

5018 Md. 62

21/01/2006 tarihli ve 26056 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

 71Kamu İç Denetim Standartları 5018 Md. 6416/08/2011 tarihli ve 28027 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. (İDKK' nın 08/07/2011 tarihli ve 14 sayılı Kararı)
 Kamu İç Denetim Standartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 5018 Md. 6422/02/2017 tarih ve 29987 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.(İDKK' nın 29/12/2016 tarihli ve 10 sayılı Kararı)

72

İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği5018 Md. 65

8/10/2005 tarihli ve 25960 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

İDKK'nın 05.11.2007 tarihli ve 22 sayılı kararı, İDKK internet sitesinde yer almaktadır.

73

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

5018 Md. 65

12/7/2006 tarihli ve 26226 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

 74İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik   5018 Md. 66 08/10/2005 tarihli 25960 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

75

5436 sayılı Kanunla İhdas Edilen İç Denetçi Kadrolarından (720) Adedinin Sınıf ve Derecelerinin Değiştirilerek Kamu Kurumlarına Tahsis Edilmesi Hakkında Karar

5018 Md. 65

5436 Md. 16

6/8/2006 tarihli ve 26251 sayılı resmi Gazetede yayımlandı.

76

Mahalli İdareler İçin İhdas Edilen İç Denetçi Kadroları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

5018 Md. 65

 

5/10/2006 tarihli ve 26310 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

 77Bazı Mahalli İdarelere İç Denetçi Kadrosu İhdas Edilmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 5018 Md. 65 31/05/2013 tarihli ve 28663 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

78

Kamu İç Denetim Genel Tebliği

5018 sayılı Kanun ile İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

19/04/2013 tarihli ve 28623 sayılı Resmi Gazatede yayımlandı.

79

 Kamu İç Denetim Rehberi

5018 Md. 67/ İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Md.10,14,36,37,39,40,43,45,53 ve 55 

 

İDKK' nın 10/09/2013 tarihli ve 7 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

80

İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

5018 Md. 66

 

8/10/2005 tarihli ve 25960 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

81

 

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

5018 Md. 71

19/10/2006 tarihli ve 26324 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

8214/7/2004 tarihli ve 5217 sayılı Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 5018 Md. 3923/07/2004 tarihli ve 25531 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.
83Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları5018 Md. 67 T.C. Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulunun internet sitesinde yayımlandı.
84 Kamu Bilgi Teknolojileri Rehberi 5018 Md.67/İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik: Md.7,8,10,14,36,37 ve 55 İDKK' nın 22/01/2014 tarihli ve 1 sayılı Kararıyla kabul edilmiştir. 
 85 Kamu İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Rehberi 5018 Md.67/ İç Denetçilerin Çalışma usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik: Md. 4,10,13,13A ve 14 İDKK' nın 18/02/2016 tarih ve 2 sayılı Kararıyla kabul edilmiştir.
 86 Kamu İç Denetçileri İçin Performans Denetimi Rehberi 5018 Md. 67/İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik :Md.10 İDKK' nın 18/02/2016 tarihli ve 2 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.
 87 Kamu İç Denetçileri İçin Performans Denetimi Rehberi Vaka Çalışmaları 5018 Md.67/ yön. Md.10 İDKK'nın  18/02/2016 tarihli ve 2 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.
88

Kamu İç Denetim Birim Yönergesi

Yön/13

 

T.C. Maliye Bakanlığı iç Denetim Koordinasyon Kurulunun internet sitesinde yayımlandı. (22.01.2007 tarih ve 2 sayılı Kurul Kararı)

89

Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

5018/geçici 11

1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

90

İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı

5018 Md. 67

05/04/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

91

Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Md. 30

17/02/2012 tarihli ve 28207 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.(Kurul Kararı)

92Kamu İç Denetim Yazılımı Kullanım Yönergesiİç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Md. 8, 55T.C. Maliye Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının internet sitesinde yer almaktadır.

93

 İç Denetçi Atamaları ve İç Denetim Uygulamaları Genelgesi

5018 Md. 65

T.C. Maliye Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının internet sitesinde yer almaktadır.
94 5436 sayılı Kanunla İhdas Edilen İç Denetçi Kadrolarından (480) Adedinin Sınıf ve Derecelerinin Değiştirilerek Kamu Kurumlarına Tahsis Edilmesi Hakkında Karar5018 Md. 65 16/05/2013 tarihli ve 28649 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

95

2014-2016 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesiİç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Md.39İDKK Kararı/T.C. Maliye Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının internet sitesinde yer almaktadır.

96

 2017-2019 Dönemi kamu İç Denetim Strateji Belgesi

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Md.39

İDKK Kararı/T.C. Maliye Bakanlığı İç Denetim Birimi Koordinasyon Başkanlığının internet sitesinde yer almaktadır.
97 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerin Belirlenmesine Dair Karar 5018 geçici 21 24/05/2013 tarihli ve 28656 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
98 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin Beşinci Fıkrası Kapsamındaki Sertifika Eğitimleri ve Sınavlarına İlişkin Esas ve Usullerin Belirlenmesine Dair Karar 5018 geçici 21 30/11/2013 tarihli ve 28837 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
99Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 5018 Md. 7720/05/2006 tarihli ve 26173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
100Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçe Yönergesi 5018 Md. 77Sosyal Güvenlik Güvenlik Kurumunun internet sitesinde yayımlanmıştır.
101Belediye Kanunu  5018 Md. 3, 7713/07/2005 tarihli ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.
102Büyükşehir Belediyesi Kanunu5018 Md. 3, 77  23/07/2004 tarihli ve 25531 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.
103 İl Özel İdaresi Kanunu 5018 Md. 3,  7704/03/2005 tarihli ve 25745 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. 
104 Mahalli İdare Birlikleri Kanunu 5018 Md.3, 77 11/06/2005 tarihli ve 25842 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.