AnaSayfa
 
5018 ile İlgili Tüm Mevzuat

5018 SAYILI KANUN UYARINCA YAPILAN DÜZENLEMELER

SIRA NO

DÜZENLEMENİN ADI

DAYANAĞI

DURUMU

1

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

5018 Md.9

26/5/2006 tarihli ve 26179 sayılı RG.’de yayımlandı.

2

Stratejik Planlama Kılavuzu

5018 Md. 9

DPT internet sitesinde yer almaktadır.

3

Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi

5018 Md. 9

Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer almaktadır.

4 Performans Programı Hazırlama Rehberi

5018 Md. 9

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer almaktadır.

5Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik

5018 Md. 9

5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

6

Orta Vadeli Program

5018/Md 16

2009-2011 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programa ilişkin 2008/13834 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 28/6/2008 tarihli  ve 26920 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

7

Orta Vadeli Mali Plan

5018 Md.16

2009-2011 dönemini kapsayan Orta Vadeli Mali Plan, 1/7/2008 tarihli ve 26930 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

8

Ayrıntılı Harcama ve Finansman Programlarının Hazırlanması, Vize Edilmesi, Uygulanması ve İzlenmesine Dair Usul ve Esaslar

5018 Md. 20

(4) sıra numaralı Bütçe Uygulama Talimatı 21/2/2008 tarihli ve 26794 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

9

Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Ödenek Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

5018 Md. 22

(5) sıra numaralı Bütçe Uygulama Tebliği 29/2/2008 tarihli ve 26802 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

10

Dernek, Birlik, Vakıf, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Yardım Yapılması, Kullanılması, İzlenmesi, Denetlenmesi ve Kamuoyuna Açıklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

5018 Md.29

17/7/2006 tarihli ve 26231 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

11

Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:1)

5018 Md. 31

31/12/2005 tarihli ve 4. mükerrer 26040 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

12

Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:2)

5018 Md. 31

28/4/2006 tarihli ve 26152 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

13

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

5018 Md. 33

31/12/2005 tarihli ve 3. Mükerrer 26040 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

14Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2008/1)Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği8.3.2007 tarihli ve 26456 sayılı RG’de yayımlandı.
15Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği

5018 Md. 33

15/8/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.
16 Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliği5018 Md. 3327/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

17

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

5018 Md. 35

21/01/2006 tarihli ve 26056 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

18Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ (Sayı:2007/1)Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik8.3.2007 tarihli ve 26456 sayılı RG’de yayımlandı.

19

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

5018 Md. 41

17/3/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

20

Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

5018 Md. 42

26/4/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

21

Taşınır Mal Yönetmeliği

5018 Md 44

18/1/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

22

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik

5018 Md. 44, 45, 60

02/10/2006 tarihli ve 26307 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

23

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik

5018 Md.45, 47

10/10/2006 tarihli ve 26315 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

24

Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun Yapısı ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

5018 Md. 49

13/5/2005 tarihli ve 25814 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

25Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği5018/Md. 498.6.2005 tarihli ve 25839 sayılı RG’de yayımlandı
26Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 1)Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği/Md. 2710.1.2008 tarihli ve 26752 sayılı RG’de yayımlandı.
27Kamu İdareleri Detaylı Hesap Planları ve Ortak Yardımcı Hesaplar Tebliği5018 Md. 49, Geçici Md. 317.7.2005 tarihli ve 25878 sayılı RG’de yayımlandı

28

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

5018 Md. 49

30/12/2006 tarihli ve 26392 3.mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

29Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 1)Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği9.8.2007 tarihli ve 26608 sayılı RG’de yayımlandı.

30

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

5018 Md. 49

10/3/2006 tarihli ve 26104 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

31

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

5018 Md. 55.56.57.58

31/12/2005 tarihli ve 3. mükerrer 26040 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

32

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

5018 Md. 55

26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.
33Üst Yöneticiler İçin İç Kontrol ve İç Denetim Rehberi

5018 Md. 55

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü internet sitesinde yer almaktadır.
34Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği5018/Md. 55-5355/Md. 1815.8.2007 tarihli ve 26614 sayılı RG’de yayımlandı.

35

Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği

5018 Md. 60

 

25/08/2007 tarihli ve 26624 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

36

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

5018 Md. 60

5436 Md 15

12/022006 tarihli ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

37

Mali Hizmetler Uzmanları Kadrolarının Kamu İdarelerine Tahsisine İlişkin 2006/10103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı5018 Md. 60

5436 Md 15

04/03/2006 tarihli ve 26098 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı

38

Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Denetimleri, Yetkileri ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

5018 Md. 61

31/12/2005 tarihli ve 3. Mükerrer 26040 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

39

Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

5018 Md. 62

21/01/2006 tarihli ve 26056 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

40

İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği5018 Md. 65

8/10/2005 tarihli ve 25960 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

İDKK'nın 05.11.2007 tarihli ve 22 sayılı kararı, İDKK internet sitesinde yer almaktadır.

41

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

5018 Md. 65

12/7/2006 tarihli ve 26226 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

42

Kamu İdarelerinin İç Denetçi Kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre İstihdam Edilenlere Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Karar

5018 Md. 65

5436 Md.14

5/8/2006 tarihli ve 26250 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

43

5436 sayılı Kanunla İhdas Edilen İç Denetçi Kadrolarından (720) Adedinin Sınıf ve Derecelerinin Değiştirilerek Kamu Kurumlarına Tahsis Edilmesi Hakkında Karar

5018 Md. 65

5436 Md. 16

6/8/2006 tarihli ve 26251 sayılı resmi Gazetede yayımlandı.

44

Mahalli İdarelere İç Denetçi Kadrolarının Tahsisine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

5018 Md. 65

 

5/10/2006 tarihli ve 26310 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

45

İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında (1) sayılı Tebliğ

5018 Md. 65

8/9/2006 tarihli ve 26283 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

46

İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında (2) sayılı Tebliğ

5018 Md. 65

30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

47

İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

5018 Md. 66

8/10/2005 tarihli ve 25960 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

48

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

5018 Md. 71

19/10/2006 tarihli ve 26324 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

4914/7/2004 tarihli ve 5217 sayılı Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 5018 Geçici madde 423/7/2004 tarihli Resmi Gazeted yayımlanarak yürürlüğe girdi.
50

Kamu İç Denetim Standartları ve Meslek Ahlak Kuralları

5018 55, 67

20.11.2006 tarih ve 12 sayılı Kurul Kararı

51

İç Denetim Birim Yönergesi

Yön/13

 

22.01.2007 tarih ve 2 sayılı Kurul Kararı

52

Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

5018/geçici 11

1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

53

Kamu İç Denetim Raporlama Standartları

5018 Md. 67

5/6/2007 tarihli ve 10 sayılı Kurul Kararı

54

Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller

5018 Md. 67

2/7/2007 tarihli ve 11 sayılı Kurul Kararı

55

Birden Fazla Kamu İdaresi İç Denetçilerinin Ortak Çalışma Esas ve Usulleri

 

5018 Md.67

3/7/2007 tarihli ve 12 sayılı Kurul Kararı

 

56

Kamu İç Denetim Planı ve Programı Hazırlama Rehberi

5018 Md.67

29/08/2007 tarihli ve 15 sayılı Kurul Kararı

57

Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi

5018 Md.67

06/09/2007 tarihli ve 17 sayılı Kurul Kararı

58

Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi (2008-2010)

5018 Md.67

05/11/2007 tarihli ve 22 sayılı Kurul Kararı

59

Kamu İç Denetçilerinin Mesleki Kıdemlerinin Belirlenmesine İlişkin Esas ve Usuller

5018 Md.67

24/03/2008 tarihli ve ... sayılı Kurul Kararı

60

Kamu İç Denetim Rehberi

5018 Md.67

07/04/2008 tarihli ve 5 sayılı Kurul Kararı

61

Kamu İç Denetim Terimleri Sözlüğü

5018 Md. 67

İDKK'nın 28.10.2008 tarihli ve 12 sayılı kararı, İDKK internet sitesinde yer almaktadır.

62Kamu İç Denetçi Sertifikasının İptaline İlişkin Esas ve Usuller5018/Md. 67İDKK’nın 13.1.2009 tarihli ve 2 sayılı kararı.