AnaSayfa
 
İç kontrol alanında eşleştirme projesi hazırlanarak Avrupa Birliği Komisyonuna sunuldu.

"Türkiye’de Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Uygulanmasının Güçlendirilmesi" adlı proje hazırlanıp AB’ye sunulmuş olup, 2008 yılında proje faaliyetlerine başlanması planlanmaktadır. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimi olarak Projenin Türkiye tarafını yürütecektir. Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları pilot kuruluşlar olacaktır.

Türkiye’de mali yönetim ve kontrol uygulamalarının etkinliğinin ve etkililiğinin arttırılarak kamu iç mali kontrol sisteminin güçlendirilmesi için uygulanan projenin amacı;

  • Türkiye’de iç kontrol iyi uygulamalarını geliştirmek amacıyla mali yönetim ve kontrol sisteminin uygulanmasını güçlendirmek,
  • Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Biriminin kapasitesini geliştirmek,
  • İyi uygulama örneklerini yaymak ve Strateji Geliştirme Birimlerinde mali yönetim ve kontrol işlemlerinin tam olarak uygulanmasını sağlamaktır.
  • Bu proje kapsamında;
  • Mali yönetim ve kontrol sistemi için yol haritası niteliğinde bir belge düzenlenmesi ve yayınlanması,
  • Yeni mali yönetim ve kontrol sistemi ile ilgili olarak eğitimler, stajlar ve eşleştirme ortağı olan ülkeye çalışma ziyaretleri ile Maliye Bakanlığı Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Biriminin ve pilot kuruluşlardaki Strateji Geliştirme Birimlerinin kapasitesinin arttırılması
  • Üçüncül düzey mevzuatların hazırlanması ve gözden geçirilmesi öngörülmektedir.