AnaSayfa
 
İç kontrol eşleştirme projesi fişi Avrupa Birliği üye ülkelerinde dolaşıma çıkarıldı.

"Türkiye’de Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Uygulanmasının Güçlendirilmesi" adlı proje hazırlanıp AB’ye sunulmuş olup, proje fişi Aralık ayı itibariyle, ABGS ve Delegasyon tarafından bir çağrıyla 27 üye ülkede dolaşıma çıkarılmıştır. Proje faaliyetlerinin 2008 yılında başlaması planlanmaktadır. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimi olarak Projenin Türkiye tarafını yürütecektir. Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlıkları ile Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları pilot kuruluşlar olacaktır.

Türkiye’de mali yönetim ve kontrol uygulamalarının etkinliğinin ve etkililiğinin arttırılarak kamu iç mali kontrol sisteminin güçlendirilmesi için uygulanan projenin amacı;

  • Türkiye’de iç kontrol iyi uygulamalarını geliştirmek amacıyla mali yönetim ve kontrol sisteminin uygulanmasını güçlendirmek,
  • Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Biriminin kapasitesini geliştirmek,
  • İyi uygulama örneklerini yaymak ve Strateji Geliştirme Birimlerinde mali yönetim ve kontrol işlemlerinin tam olarak uygulanmasını sağlamaktır.


Bu proje kapsamında;

  • Mali yönetim ve kontrol sistemi için yol haritası niteliğinde bir belge düzenlenmesi ve yayınlanması,
  • Yeni mali yönetim ve kontrol sistemi ile ilgili olarak eğitimler, stajlar ve eşleştirme ortağı olan ülkeye çalışma ziyaretleri ile Maliye Bakanlığı Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Biriminin ve pilot kuruluşlardaki Strateji Geliştirme Birimlerinin kapasitesinin arttırılması,
  • Üçüncül düzey mevzuatların hazırlanması ve gözden geçirilmesi öngörülmektedir