AnaSayfa
   
  MATRA Projesi-Kamu Mali Yönetimi Eğitimi

  Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla mali yönetim ve kontrol sistemimiz uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden düzenlenmiş, 5436 sayılı Kanunla da gerekli değişiklikler yapılarak 01/01/2006 tarihinden itibaren yeni sistemin uygulanmasına başlanmıştır. Anılan Kanunun uygulanması için gerekli ikincil mevzuat hazırlanarak uygulamaya konulmuştur.

  Yeni mali yönetim ve kontrol sistemi ile idarelerin görev, yetki ve sorumluluklarının artırılmış olması nedeniyle idarelerin bütçe hazırlama, uygulama ve kontrol süreçlerinde daha fazla inisiyatif kullanmaları mümkün bulunmaktadır.

  5018 sayılı Kanunla mali yönetim ve iç kontrol alanında Bakanlığımıza merkezi uyumlaştırma görevi verilmiştir. Merkezi uyumlaştırma fonksiyonunun önemli bir unsuru da mali yönetim ve kontrol sistemi alanında yapılacak eğitim çalışmalarıdır. Bakanlığımızca 2004 yılından bu yana kamu idarelerine yönelik olarak çeşitli seminer, sempozyum, panel ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir.

  Eğitim çalışmaları çerçevesinde, Bakanlığımızca Hollanda Maliye Bakanlığı ile birlikte 2004 yılından itibaren yürütülen “Bütçe Planlama ve Hazırlık Sürecinin Güçlendirilmesi Projesi” (MATRA projesi) kapsamında uluslararası konferans, çeşitli seminer ve çalıştaylar düzenlenmektedir.Bu proje kapsamında bu güne kadar uluslararası bir konferans yapılmış, 7 seminer ve çalıştayla toplam 190 personele eğitim verilmiş, 9-10 Kasım 2006 tarihlerinde de Türkiye ve Hollanda strateji geliştirme başkanlarının katıldığı bir konferans gerçekleştirilmiştir.

  Bu faaliyetler kapsamında, Hollanda ve Türkiye’de; mali hizmetleri yürüten birimlerin mali yönetim ve kontrol sistemindeki fonksiyonları, çok yıllı bütçeleme çerçevesi ile iç kontrol ve risk yönetiminin karşılaştırmalı olarak açıklanması, Hollanda’da yönetim bilgi sistemi ile program ve performans esaslı bütçeleme uygulamaları ve her iki ülkedeki idari süreçlerin simülasyon yöntemi ile sunulması çalışmaları 26.02.2007/06.03.2007 ile 26.03.2007/03.04.2007 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

  Bu çalışmalara ilişkin bilgi, doküman ve fotoğraflar aşağıda yer almaktadır.

  Bu çalışmalara yoğun ilgi gösteren ve aktif katılım sağlayan değerli katılımcılara teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalara da katılım sağlanmasından büyük memnuniyet duyacağımızı belirtmek isteriz.


  Eğitimi İçeriği
  Eğitim Tarihleri ve Katılımcı Listesi
  Eğitim Programı